Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PAM

PolyAmorieMatch.nl is een datingservice die voor leden toegankelijk is via Internet. Door lid te worden van PolyAmorieMatch.nl accepteert u de gebruiksvoorwaarden van PolyAmorieMatch.nl en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Connexion als eigenaar van PolyAmorieMatch.nl. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1. Definities

1.1  PolyAmorieMatch.nl is een datingplatform welke op meerdere manieren toegankelijk is voor leden. Bepaalde onderdelen van PolyAmorieMatch.nl zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling.

1.2  Betaalde diensten zijn de onderdelen van PolyAmorieMatch.nl die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.

1.3  Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van PolyAmorieMatch.nl.

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1  Om lid te worden van PolyAmorieMatch.nl moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.2.2  Het lidmaatschap van PolyAmorieMatch.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar.


2.3  Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. PolyAmorieMatch.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.2.4  In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt PolyAmorieMatch.nl zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.2.5  Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart PolyAmorieMatch.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien PolyAmorieMatch.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is PolyAmorieMatch.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient PolyAmorieMatch.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.2.6  PolyAmorieMatch.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren zonder opgaaf van redenen. 2.7  PolyAmorieMatch.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik van de site

3.1  U stemt ermee in leden niet lastig te vallen. Hieronder vallen ondermeer; het onnodig sturen van kwetsende of dreigende berichten naar een ander lid, het sturen van berichten met onnodig scherpe, belerende en of irritante tekst welke als bedreigend of onvriendelijk bedoeld kan worden uitgelegd. Indien u door een lid geblokkeerd bent is het niet toegestaan dat lid op welke wijze ook te benaderen.

3.2  U zult PolyAmorieMatch.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via PolyAmorieMatch.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.3  Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot PolyAmorieMatch.nl dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan PolyAmorieMatch.nl te melden.

3.4  U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via PolyAmorieMatch.nl beschikt, niet zult gebruiken voor enig ander doel, zoals ondermeer het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via PolyAmorieMatch.nl beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.5  Foto's van erotische aard, en/of naaktfoto's (waar het lid zelf al of niet herkenbaar op staat afgebeeld) zijn alleen toegestaan indien ze via een fotoverzoek worden vrijgegeven aan een ander lid. Wanneer dergelijke foto's vrij zichtbaar zijn voor alle leden heeft PolyAmorieMatch.nl het recht om ze te verwijderen of om het bijhorende profiel te blokkeren.

3.6  PolyAmorieMatch.nl controleert alle profielen, en zal deze zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen indien ze niet beantwoorden aan de geest van de service. PolyAmorieMatch.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.7  U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van PolyAmorieMatch.nl in zult schrijven en zo te trachten hernieuwd gebruik te maken van een eventuele gratis kennismakingsperiode en/of aanbiedingen.

3.8 Het is niet toegestaan om informatie van leden, zoals profiel teksten, afbeeldingen, correspondentie of verkregen contactgegevens te kopiëren en vervolgens openbaar te maken ofwel te publiceren aan andere leden van www.PolyAmorieMatch.nl of buiten de site om zoals internet of enige andere wijze. Ook dreigingen in deze sfeer zijn niet toegestaan.

Artikel 4. Abonnement en betalingsvoorwaarden

4.1  Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2  In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door u te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat PolyAmorieMatch.nl gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.3  Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door PolyAmorieMatch.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van PolyAmorieMatch.nl, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.4  Eventuele facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.5  Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

4.6  Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn, wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van PolyAmorieMatch.nl niet meer gewenst is; wanneer PolyAmorieMatch.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door PolyAmorieMatch.nl moet worden beëindigd.

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1  Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van PolyAmorieMatch.nl. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.5.2  Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contact en/of contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.5.3  U verklaart geen foto's van ongepaste aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op PolyAmorieMatch.nl te publiceren. PolyAmorieMatch.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.5.4  PolyAmorieMatch.nl controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen met louter sexistische inhoud of oproepen kunnen verwijderd zonder verlpichte opgaaf van redenen.

5.5  U verklaart accurate informatie over uzelf te verschaffen en van toepassing op uzelf.5.6  U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt PolyAmorieMatch.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.5.7  U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.5.8  U verklaart dat uw inschrijving bij PolyAmorieMatch.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van PolyAmorieMatch.nl zult voordoen.5.10 U verklaart PolyAmorieMatch.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.5.11 U verklaart het gebruik van PolyAmorieMatch.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.5.12 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd tussen u en een ander lid worden door PolyAmorieMatch.nl als privé-gegevens behandeld. PolyAmorieMatch.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.5.13 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan PolyAmorieMatch.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.5.14 PolyAmorieMatch.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van PolyAmorieMatch.nl kan verlopen. PolyAmorieMatch.nl raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.5.15 Er is alles aan gedaan om PolyAmorieMatch.nl  zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van PolyAmorieMatch.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.5.16 Bij PolyAmorieMatch.nl worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.5.17 Uit veiligheidsoverwegingen logt PolyAmorieMatch.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. PolyAmorieMatch.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting  te achterhalen.


Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1  U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PolyAmorieMatch.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2  De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van PolyAmorieMatch.nl zijn het intellectuele eigendom van PolyAmorieMatch.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van PolyAmorieMatch.nl.

6.3  De gebruiksrechten die door PolyAmorieMatch.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij PolyAmorieMatch.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van PolyAmorieMatch.nl is strikt verboden.

6.4  Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van PolyAmorieMatch.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de PolyAmorieMatch.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5  PolyAmorieMatch.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van PolyAmorieMatch.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van PolyAmorieMatch.nl of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van PolyAmorieMatch.nl. PolyAmorieMatch.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van PolyAmorieMatch.nl en/of technische vereisten.

Artikel 7. Beëindiging

7.1  Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via het contactformulier (PAM Service/Helpdesk ) op onze website.

7.2  PolyAmorieMatch.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot PolyAmorieMatch.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens PolyAmorieMatch.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die PolyAmorieMatch.nl via andere leden PolyAmorieMatch.nl bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat PolyAmorieMatch.nl uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot PolyAmorieMatch.nl zullen onthouden.

7.3  PolyAmorieMatch.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1  PolyAmorieMatch.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van PolyAmorieMatch.nl. PolyAmorieMatch.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.2  Het gebruik van PolyAmorieMatch.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een partner. Wanneer de beoogde resultaten van PolyAmorieMatch.nl tegenvallen kan PolyAmorieMatch.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.3  PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. PolyAmorieMatch.nl kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvol contact resulteert.

8.4  PolyAmorieMatch.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

8.5  PolyAmorieMatch.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.6  PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. PolyAmorieMatch.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van PolyAmorieMatch.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.7  PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

8.8  PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. PolyAmorieMatch.nl raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die PolyAmorieMatch.nl biedt.

8.9 PolyAmorieMatch.nl kan niet  garanderen dat PolyAmorieMatch.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van PolyAmorieMatch.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van PolyAmorieMatch.nl. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat PolyAmorieMatch.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

8.10 PolyAmorieMatch.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van PolyAmorieMatch.nl .

8.11 PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is PolyAmorieMatch.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.12 U vrijwaart PolyAmorieMatch.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens PolyAmorieMatch.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.13 PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die PolyAmorieMatch.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder PolyAmorieMatch.nl personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan PolyAmorieMatch.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie PolyAmorieMatch.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.14 Wanneer PolyAmorieMatch.nl wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel PolyAmorieMatch.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

8.15 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van PolyAmorieMatch.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

8.16 PolyAmorieMatch.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. PolyAmorieMatch.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.17 PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.18 PolyAmorieMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8.19 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden via het contactformulier (PAM Service/Helpdesk) op onze website.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1  Wanneer PolyAmorieMatch.nl wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en PolyAmorieMatch.nl bestaan over op deze andere rechtspersoon.

9.2  Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.3  Op betrekkingen tussen u en PolyAmorieMatch.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en PolyAmorieMatch.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem; dan wel, ter keuze van PolyAmorieMatch.nl, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

 

Artikel 10. Contactgegevens

 

Eigenaar Jan Tromp

Email: redactie@polyamoriematch.nl

Tel: 06-13433483. Alleen bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur!

Vestigingsadres: Wapenvelder Zand 13, 8191 KD, Wapenveld
Echtgenoot van Helene Baayen, eigenaresse van Pure Nature Passion.

www.purenature.nl
KVK 05068522
BTW nummer NL172963977B01